پژماره

پروانه من در تاری اسیر است که عنکبوتش سیر است‏ نه یارای پرواز دارد ‏ نه می تواند بمیرد

مهر 89
1 پست
مرداد 89
2 پست
دی 87
5 پست
آذر 87
2 پست
آبان 87
5 پست
مهر 87
15 پست
مرداد 87
3 پست